bezpłatne szkolenia dla lekarzy

TYTUŁ PROJEKTU: „Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie”

Projekt jest realizowany przez Związek Pracodawców - Pracodawcy Zdrowia, w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu w ramach umowy POWR.05.04.00-00-0078/16.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Okres realizacji projektu: 2017-04-01 do: 2018-03-31

Wartość projektu: 564 853,75 PLN

Informacje o projekcie