bezpłatne szkolenia dla lekarzy

O projekcie

TYTUŁ PROJEKTU: „Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie”

Lider projektu
Partner projektu

Projekt jest realizowany przez Związek Pracodawców - Pracodawcy Zdrowia, w partnerstwie z Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu w ramach umowy POWR.05.04.00-00-0078/16.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Osi Priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych.

Okres realizacji projektu: 2017-04-01 do: 2018-03-31

Wartość projektu: 564 853,75 PLN

Cel główny:
Podniesienie kompetencji i/lub kwalifikacji 240 lekarzy z terenu całej Polski odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju od 01.04.2017 do 2018-03-31 poprzez realizację kursów doskonalących w zakresie chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego, uwzględniających mapy potrzeb zdrowotnych.

Cel główny jest spójny z celem szczegółowym 5.4 POWER. Poprzez podniesienie kwalifikacji lekarzy w następstwie ukończenia kursów z zakresu chorób układu krążenia, chorób nowotworowych, chorób i zaburzeń psychicznych, chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego, chorób układu oddechowego i potwierdzeniu efektów uczenia się odpowiednim certyfikatem rozwiną się kompetencje zawodowe kadr medycznych odpowiadające na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju. Dzięki czemu możliwe będzie wcześniejsze wykrywanie i leczenie chorób najbardziej zagrażających życiu mieszkańców kraju.

Grupa docelowa to 240 lekarzy (180K, 60M) z terenu całej Polski, przy czym min. 72 z nich ( 30%) jest zatrudnionych w podmiotach leczniczych POZ, którzy z własnej inicjatywy wyrażą chęć udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

Wskaźniki do osiągnięcia:

  1. Liczba lekarzy, którzy dzięki EFS podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi – 204
  2. Liczba lekarzy objętych kształceniem podyplomowym w programie w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno- demograficznymi - 240
  3. Liczba lekarzy POZ objęta kształceniem podyplomowym w ramach projektu – 72