bezpłatne szkolenia dla lekarzy

Rekrutacja

Zasady rekrutacji w ramach projektu „Wykwalifikowana kadra medyczna – szybka diagnostyka i leczenie”, realizowanego w ramach umowy POWR.05.04.00-00-0078/16.

  1. Uczestnikami/-czkami projektu mogą być lekarze (kopia dokumentu), którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie, zatrudnieni w podmiotach leczniczych (bez względu na formę zatrudnienia) oraz lekarze wykonujący zawód w ramach działalności leczniczej jako praktyki zawodowej, o której mowa w art. 5 ustawy o działalności leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy wykonujących czynności zawodowe w placówkach leczniczych świadczących podstawową opiekę zdrowotną.
  2. Uczestnikami/-czkami projektu mogą być osoby zamieszkałe na terenie Polski (weryfikacja na podstawie ankiety).
Bezwzględne pierwszeństwo w udziale będą mieli lekarze POZ (oświadczenie uczestnika), następnie osoby niepełnosprawne (oświadczenie o niepełnosprawności), osoby 50+ oraz osoby z terenów wiejskich.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest zapoznanie się z "Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie", następnie wypełnienie oraz dostarczenie stosownych dokumentów (formularz rekrutacyjny, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie uczestnika projektu o współpracy z placówką świadczącą podstawową opiekę zdrowotną oraz oświadczenie o niepełnosprawności).

Pobierz:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Formularz rekrutacyjny
Dokumenty rekrutacyjne można składać osobiście w biurze projektu na ul. Fabrycznej 10 budynek D2 we Wrocławiu od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-14.00 lub drogą pocztową. W przypadku wysłania dokumentacji rekrutacyjnej drogą pocztową lub kurierem, za termin złożenia dokumentacji rekrutacyjnej uznaje się datę jej wpływu odpowiednio do biura projektu (a nie datę stempla pocztowego lub odpowiednio nadania przesyłki kurierskiej).

Dokumenty można również dostarczyć drogą e-mailową na adres: s.sobczak@pracodawcyzdrowia.pl